Oświadczenie w sprawie przyszłości Zamku Tarnowskich
 
 
17.09.2008. 
 W ostatnim czasie dość głośno zrobiło się wokół ruin tarnowskiego zamku. Pisaliśmy m.in. o bulwersującej wszystkich sprzedaży tego zabytku przez księcia Romana Sanguszko. Prezentowaliśmy punkt widzenia zarówno jego jak i Miasta. Tym razem zamieszczamy oświadczenie  Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.
"W związku z pojawiającymi się w prasie tarnowskiej opiniami, że sprzeciw konserwatora uniemożliwi realizację zamierzeń Stowarzyszenia "Zamek Tarnowski" odnośnie do ruin zamku chcemy oświadczyć, że wszystkie nasze dotychczasowe działania na ich terenie odbywały się za jego wiedzą i zgodą. Będąc świadomi znaczenia tego zabytku dla dziejów Polski i Tarnowa, nie planujemy także w przyszłości działań, które byłyby sprzeczne z prawem. Uważamy jednak, że sposób zachowania ruin zamku tarnowskiego, jako tzw. trwałej ruiny bez stałego dozoru, nie sprawdził się, o czym najlepiej można się przekonać porównując ich stan obecny ze stanem sprzed lat czterdziestu. Przyczyn tego można szukać zarówno w polskim klimacie, niekorzystnie wpływającym na mury, jak i w braku szacunku dla tego zabytku ze strony większości zwiedzających. Co więcej, nawet dla niefachowców w dziedzinie konserwacji wydaje się oczywiste, że przyjęcie doktryny "nieinterwencji" grozi nieodległą w czasie zagładą ruin zamku tarnowskiego, która stanowiłaby wspólną, historyczną klęskę właściciela terenu, władz Miasta, służb konserwatorskich i stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że przyjęta przed ponad czterdziestu laty koncepcja konserwatorska nie jest jedynym zgodnym z prawem rozwiązaniem. Pomiędzy nie dopuszczaną przez prawo odbudową a ponownym zasypaniem (to przykłady skrajnych rozwiązań) istnieją inne możliwości zachowania ruin zamku tarnowskiego dla przyszłych pokoleń, które łączą szacunek dla autentyzmu substancji i czytelności zabytku z funkcjami społecznymi. Wykorzystano je przy rewitalizacji kilku innych ruin zamków w Małopolsce. W przypadku ruin zamku Leliwitów w mniejszym stopniu zachodzi też obawa przed naruszeniem zastanej formy i krajobrazu, ponieważ mury zamku wysokiego zostały odsłonięte i nadbudowane w latach 60. XX wieku. Niezależnie jednak od przyjęcia koncepcji konserwatorskiej jakiekolwiek działania nie będą miały sensu jeśli teren zamczyska nie będzie posiadał całodobowej ochrony. Z pewnością nie wystarczą tutaj patrole służb porządkowych. Doświadczenie uczy, że wszystko, co da się tam uszkodzić - będzie uszkodzone, i wszystko, co  da się stamtąd wynieść - będzie wyniesione. 
Oczekując zatem na rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z własnością ruin zamku i ponownie apelując o ofiarność w ogłoszonej przez nasze stowarzyszenie zbiórce wyrażamy nadzieję, że zamek tarnowski stanie się w przyszłości chlubą miasta i miejscem, w którym tarnowianie będą mogli nie tylko podziwiać panoramę Tarnowa, ale też w żywy sposób zapoznawać się z historią swojego miasta. " 

                                                                                                         STOWARZYSZENIE ZAMEK TARNOWSKI 
 
       Lukas Bank o/Tarnów 55 1940 1076 3036 0583 0000 0000 

       W tytule wpłaty proszę wpisywać "ZAMEK DLA MIESZKAŃCÓW TARNOWA"
 

Redaktor: Kropiowska Ewa

Artykuł pochodzi ze strony: