FUNDACJA "PROMEMORIA"

Statut
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1
"Fundacja ProMemoria" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w Dobczycach dnia.19.12.2006 roku aktem notarialnym za Repertorium A nr 621/2006 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
§ 3 
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4 
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto Dobczyce. 
§ 6 
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
§ 7
Celem Fundacji jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz kultury, sztuki, nauki i edukacji.
§ 8 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.) inicjowanie i realizację w zakresie własnym programów dotyczących zakresu określonego w paragrafie siódmym niniejszego statutu;
2.) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, podmiotom działającym w sferze jak wyżej; 
3.) promocję osiągnięć i dokonań osób i instytucji działających w sferze jak wyżej, przez organizację lub finansowanie, względnie współ finansowanie różnego rodzaju akcji, imprez promocyjnych; 

II MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9 
Majątek Fundacji stanowią: 
1.) fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 
2.) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania. 
§ 10 
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są: 
1.) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia; 
2.) odsetki bankowe i przychody z majątku; 
3.) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 
4.) dochody z praw majątkowych; 
§ 11
Fundacja może zlecać obsługę swoich interesów krajowym i zagranicznym firmom i osobom trzecim. 
§ 12
Rokiem finansowym Fundacji jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok finansowy obejmuje okres od dnia wpisu do KRS do 31 grudnia. 

III. ORGANY FUNDACJI
§ 13 
Organami Fundacji są:
1.) Fundator
2.) Zarząd Fundacji.
§ 14
Do kompetencji Fundatora należy: 
1.) ustalenie i zmiana Statutu Fundacji; 
2.) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
3.) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; 
4.) ustalanie organizacji pracy Zarządu; 
5.) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacja; 
6.) decyzja o likwidacji Fundacji; 
§ 15
Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, Dyrektora Fundacji, a także obydwu tych funkcji łącznie. 
§ 16
W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 17 
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Dyrektor Fundacji samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania. 
Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. 
Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku. 
§ 18
W imieniu Fundacji uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje Dyrektor Fundacji o ile został ustanowiony, bądź Zarząd Fundacji albo osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji. 
Dyrektora Fundacji zatrudnia Fundator, bądź osoba upoważniona przez Fundatora. 
§ 19
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je odpowiednim instytucjom państwowym.
§ 20 
Fundator, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie rodzin wymienionych osób, nie mogą uczestniczyć w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio przez Fundację lub z jej udziałem, jeżeli efektem uczestnictwa byłaby partycypacja w puli nagród danego przedsięwzięcia lub osiągnięcie innych korzyści wynikających z tego uczestnictwa. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 21
Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w §1 niniejszego statutu, podejmuje Fundator. 

§ 22
W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni Dyrektor Fundacji lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora. 
Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator, lub likwidatorzy przeznaczą dla innej organizacji społecznej. 
§ 23 
W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki przejmuje osoba wskazana w testamencie. 
W przypadku braku testamentu prawa i obowiązki przejmują spadkobiercy ustawowi.

Dobczyce, 19.12.2006 roku
 
 

          Copyright (C) 2006-2007 by JACEK GILEWICZ. 
         All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.